Almindelige forretningsbetingelser - Interdate S.A.

DruckversionPDF version

(senest ændret den 12.10.2018)

Præambel:

De følgende Almindelige Forretningsbetingelser definerer betingelserne for benyttelse af Lisa18 serviceydelser, stillet til rådighed af Interdate S.A. - 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg - Luxemburg (herefter „Lisa18“). For alle kunder hos Lisa18 gælder udelukkende de nedenstående Almindelige Forretningsbetingelser, uanset om anvendelsen sker gratis eller er betalingspligtig, eller om anvendelsen sker inden for eller uden for Danmark. Disse Almindelige Forretningsbetingelser er en integreret del af kontrakten. Kunders forretningsbetingelser, der adskiller sig fra disse Almindelige Forretningsbetingelser, godkendes ikke. Samtidig med registreringen bekræfter kunden at have læst, forstået og godkendt de Almindelige Forretningsbetingelser. Kunden giver sit samtykke til de Almindelige Forretningsbetingelser, når denne ved registreringen klikker på den til dette formål udformede knap.

Bemærk: Vor service ydes ikke til brugere med bopæl i Luxembourg. Hvis du er en bruger med bopæl i Luxembourg er det ikke tilladt at tilmelde dig vor online tjeneste. Klausulerne 10. (2), 2. (3), 6. (5), 6. (1) salg 2, 4. (2) sætning 2 under de generelle vilkår og betingelser gælder ikke længere for brugere med bopæl i Luxembourg.

1. Kontraktens genstand

(1) Kontraktens genstand er registrerede kunders anvendelse af de serviceydelser, som Lisa18 stiller til rådighed på sine websider/App. Benyttelse af serviceydelserne står kun de kunder til rådighed, som er fyldt 18 år og er ikke tilladte for mindreårige.

(2) Lisa18 giver sine kunder mulighed for at få adgang til serviceydelserne, idet kunden ved registreringen udfylder et spørgeskema, som er udarbejdet efter specielle kriterier.

(3) Kundens svar på spørgsmålene i spørgeskemaet samt yderligere personlige data optages i Lisa18's database og kan sammenlignes med andre kundedata i Lisa18's database. Denne sammenligning foregår ved hjælp af en særlig algoritme, som Lisa18 har udviklet, og som kan dokumentere kompatibilitet (forenelighed) mellem to kundeprofiler. Resultatet af sammenligningen af en kundes profil med data fra alle andre kunders data i databasen får kunden leveret i form af en liste over de kunder (kontaktforslag), som passer bedst til denne.

2. Kontraktens indgåelse

(1) Forudsætningen for anvendelse af Lisa18s serviceydelser er kundens registrering. Er der tale om en Lisa18 iOS App, kræver en registrering via appen, at appen først downloades via iTunes App Store. Er der tale om en Lisa18 Android App, kræver en registrering via appen, at appen først downloades via Google Play Store. Registreringen er gratis. Kunden indgår dermed et gratis kontraktforhold med Lisa18, der er baseret på disse Almindelige Forretningsbetingelser. De basisydelser, som kunden har adgang til efter registreringen, såsom modtagelse af kontaktforslag, er ligeledes gratis.

(2) Derudover tilbyder Lisa18 andre omfattende, betalingspligtige ydelser i forbindelse med det såkaldte Premium-medlemskab, som f.eks. varetagelsen af de tilsendte kontaktforslag. Lisa18 gør i hvert enkelt tilfælde kunden opmærksom på, inden denne gør brug af de aktuelle betalingspligtige ydelser, at disse ydelser er betalingspligtige samt hvilket beløb, der opkræves herfor. Ud fra de tilbudte periode-variationer vælger kunden den periode (abonnement), inden for hvilken denne ønsker adgang til serviceydelsen. Den definerede periode, som kunden har købt, forlænges automatisk (f.eks. med 6 måneder) ifølge punkt 6 (4). Kunden godkender det betalingspligtige kontraktforhold, når denne ved købet indtaster sine betalingsinformationer og klikker på „Udfør betaling“. Kunden kan, efter at have betalt de pågældende gebyrer, benytte de betalingspligtige serviceydelser. Alle andre ydelser er generelt gratis.

(3) Lisa18 forbeholder retten til at blokere en brugers adgang til Lisa18 tjenesten, hvis han/hun benytter tjenesten på ulovlig vis, eller bryder betingelserne i vores Generelle Vilkår og Betingelser. Blokeringen for ovenstående grunde har dog ingen effekt på den blokerede kundes forpligtelser, når det gælder betaling af den købte tjeneste. I disse tilfælde vil beløb op til €350, som allerede er betalt til Lisa18, ikke blive refunderet, men derimod bibeholdt som straf. Lisa18 forbeholder sig også retten til at kræve et fast strafgebyr på op til €350, fra kunder som endnu ikke har betalt, eller betalt mindre end €350. Dette forhindrer ikke eventuelle krav om kompensation, som følge af større tab.

(4) Lisa18 tjenesten er i princippet tilgængelig 24/7. Tilgængelighedssatserne er 99,5% på årsbasis. Dette gælder ikke nedetid for vedligeholdelse eller softwareopdateringer, samt faktorer som Lisa18 ikke kan kontrollere, såsom en internetudbyders utilgængelighed, hvor en tredjepart er skyldig, eller force majeure. Lisa18 anbefaler kunder at benytte den nyeste (browser) teknologi og de rette browserindstillinger (aktiver Java script, cookies og pop op-menuer) for at få den bedste Lisa18 oplevelse. Når forældet eller ikke-standard teknologi benyttes, kan Lisa18 ikke garantere korrekt drift af alle tjenester og funktioner.

3. Anvendelsesbetingelser

(1) Kunden forsikrer, at denne i henhold til landets lovbestemmelser er over 18 år, myndig og har ret til at indgå denne kontrakt med alle dens retskraftige bestemmelser. På forespørgsel skal kunden kunne dokumentere sin myndighed ved forelæggelse af kopi af pas eller anden legitimation samt en kopi af konto- eller kreditkortet, som er blevet benyttet ved anmeldelsen.

(2) Det abonnement, som kunden har købt, må ikke deles med andre personer og kan ikke overdrages. Kunden forpligter sig ydermere til ikke at give mindreårige personer adgang til serviceydelserne, hverken forsætligt eller uagtsomt. Kunden påtager sig selv ansvaret for hemmeligholdelse af de modtagne adgangsdata over for mindreårige familiemedlemmer, venner, bekendte og andre personer.

(3) Kunden skal omgående informere Lisa18 om ændringer af sine personlige data, som er nødvendige for at opfylde kontrakten: Dette gælder især for ændringer i kreditkortets gyldighedsdato eller bankforbindelse, som benyttes i forbindelse med serviceydelsen.

(4) Kunden har tavshedspligt. Kunden har ikke tilladelse til uden udtrykkeligt forudgående samtykke fra ophavsmanden at udarbejde, distribuere, offentliggøre eller på anden måde videregive eller gøre tilgængelig for tredjemand:

- enhver form for kommunikation, som foregår med andre kunder via Lisa18's service-platform,

- enhver form for personlige data (bl. a. adresser, navne, telefonnumre og øvrige numre) fra andre kunder hos Lisa18, uanset hvordan kunden ellers er kommet i besiddelse af disse,

- kopier af optagelser og tekster, som kunden har fået via adgangen til serviceydelserne,

(5) Kunden forpligter sig til udelukkende at anvende de tilbudte serviceydelser til private formål, d.v.s. til ingen andre formål end til personlig kommunikation. Enhver form for kommerciel og erhvervsmæssig anvendelse af service-platformen er udtrykkeligt forbudt. Dette omfatter i særdeleshed og uden begrænsning, at servicen ikke må benyttes til anbefaling af eller tilbud på varer og tjenesteydelser eller til videreforsendelse/distribution af data fra tredjemand. Hvis kunden benytter Lisa18 tjenesten i forbindelse med erhvervsinteresser, eller bruger data betroet til ham/hende til kommercielle formål, vil han/hun være forpligtet til at betale en konventionalbod på €2,500, uden at det berører eventuelle erstatningskrav.

(6) Kunden forpligter sig til at overholde anvendelsesbetingelserne til beskyttelse for andre kunder hos Lisa18. Det er forbudt for kunden at anvende Lisa18's serviceydelser med det formål at misbruge dem.
Dette indebærer først og fremmest og uden begrænsning, at kunden ikke har tilladelse til:

- at fremvise stødende materiale i kundeprofilen eller på anden vis at præsentere ulovligt materiale, som krænker andre kunders menneskeværdighed/-rettigheder og/eller andre kunders personlige rettigheder eller at distribuere materiale (især injurierende, bagvaskende og pornografisk materiale) via Lisa18's service

- at kontakte Lisa18's kunder i svigagtig hensigt  

- at tvinge andre kunder eller på anden vis presse kunder hårdt til en uønsket handling

 (7) Kunden er forpligtet til at afholde sig fra en hvilken som helst handling, som kan bringe den fejlfri drift i fare eller bringe forstyrrelse i den uafbrudte adgang til Lisa18's serviceydelser. Dette indebærer især og uden begrænsning:

- udsendelse af massemeddelelser

- lagring af inficerede filer, software eller øvrige data i kundeprofilen og udbredelse heraf via servicen

- lagring eller udsendelse af enhver form for materiale i kundeprofilen (billeder, tekster, software osv.) via servicen, som krænker tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder og/eller med utilstrækkelig dokumentation for brugsrettigheder

(8) Lisa18 kan, hvis der er holdepunkter for en ikke-tilladt eller ulovlig anvendelse, gennemgå alle de informationer og det materiale, som er gemt i kundeprofilen og distribueret via servicen for at kontrollere, om de førnævnte betingelser er overholdt, og/eller om de er forenelige med gældende ret samt for at sikre en uforstyrret drift og adgangen til Lisa18's tjenesteydelser. Lisa18 er imidlertid ikke forpligtet hertil. Ved konstatering af overtrædelse af forretningsbetingelserne er Lisa18 berettiget til at ændre eller slette de pågældende informationer og materiale samt at spærre adgangen. I tvivlstilfælde har Lisa18 den afgørende beslutningsret, hvad angår tilladelse til benyttelse af den pågældende service.
Uautoriseret anvendelse/realisering af Lisa18's service forfølges privat- og strafferetlig.

(9) Kunden er forpligtet til at tilsende Lisa18 alle meddelelser enten pr. e-mail til de på den pågældende webside/App nævnte adresser (bl.a. service@lisa18.dk) eller pr. post, medmindre der udtrykkeligt nævnes yderligere kontaktmuligheder i disse betingelser eller på websiderne/Apps. Lisa18 sender som en hovedregel meddelelser til kunder, som er logget på vha. en indtastningsskabelon. Lisa18 kan imidlertid også kontakte kunden med den e-mailadresse, som er opført i profilen. 

(10) Kunden godkender og erklærer sig enig i, at alt indhold uploadet af ham på Lisa18 websitet/App er tilgængeligt for alle kunder gennem deres liste med kontaktforslag. Dette gælder også, selvom andre kunder måtte have tilmeldt sig de tjenester, der udbydes af Interdate, via Interdates øvrige websites/Apps eller via samarbejdspartnere. Kunden nyder ligeledes selv godt af fordelene ved denne centrale Interdate-database for de udbudte tjenester - som er tilgængelige via forskellige domæner - gennem de kontakter, der anbefales ham.

(11) Kunden anerkender og indvilliger i, at Lisa18 må sende beskeder på hans eller hendes vegne for at gøre det nemmere for kunden at komme i gang på platformen, og for at støtte kommunikationen medlemmerne imellem. Kunden kan deaktivere denne funktion på deres profil når som helst.

4. Betalingsprocedure, indsigelser

(1) Indsigelse mod størrelsen af debiterede eller fakturerede beløb skal kunden fremsætte skriftligt med angivelse af grund til Lisa18 senest i løbet af seks uger efter debiteringen af det reklamerede beløb eller efter modtagelsen af den reklamerede regning. Såfremt kunden ikke fremsætter en begrundet indsigelse i løbet af denne 6 ugers frist, anses de debiterede eller fakturerede beløb som accepteret.

(2) Uvæsentlige forringelser af serviceydelserne giver ikke berettigelse til en reklamation. En uvæsentlig forringelse af en betalingspligtig serviceydelse foreligger, hvis den periode, hvor kunden ikke kan benytte denne betalingspligtige serviceydelse, ikke er længere end to sammenhængende dage. En forudsætning for en berettiget reklamation er desuden, at Lisa18, jævnfør punkt 8 i disse Almindelige Forretningsbetingelser, er ansvarlig for denne manglende tilgængelighed.

(3) I tilfælde af berettigede indsigelser gælder følgende: perioden for den betalingspligtige adgang til serviceydelsen, som kunden har købt i henhold til punkt 2 (2), forlænges med den periode, som kunden over for Lisa18 har fremsat indsigelse mod. Kunden har desuden ret til over for Lisa18 at fastsætte en yderligere frist på fem hverdage, inden for hvilken Lisa18 på korrekt vis skal opfylde sin forpligtelse, og at forlange en kreditering i henhold til punkt 6 (5).  Såfremt årsagen til reklamationen ikke er afhjulpet efter udløbet af den yderligere frist, har kunden ret til at opsige kontrakten. Tilbagebetaling af ikke opbrugt tilgodehavende sker i henhold til punkt 6 (5).

(4) Lisa18 forbeholder sig ret til, i tilfælde af manglende betaling eller betalingsmora fra kundens side, at bede et inkassofirma om at indkræve disse beløb fra kunden. Lisa18 forbeholder sig derudover ret til at opkræve morarenter i henhold til lovbestemmelserne.

(5) Lisa18 forbeholder sig ret til inden for lovens rammer at indkræve de omkostninger fra kunden, der er opstået i forbindelse med en uberettiget annullering af betaling med kreditkort eller en uberettiget indsigelse mod en debitering.

(6) Ret til modregning eller tilbageholdelse kan kunden kun gøre gældende over for Lisa18, såfremt kravene er fastslået retskraftigt, er uomtvistede eller bekræftede.

(7) Er der tale om en Lisa18 iOS App/Android App, bliver betalinger for In-App køb via iOS Appen/Android Appen udelukkende behandlet via Apple iTunes App Store/Google Play Store ifølge Apple iTunes App Store/Google Play Store regler. Betalinger opkræves via Kundens iTunes Konto/Google Konto. For In-App køb via iOS App/Android App Sektion 4. er (1) til (6) ikke gældende. Indvendinger i forhold til betaling skal udelukkende adresseres til Apple iTunes App Store/Google Play Store. 

5. Databeskyttelse

Vores erklæring om databeskyttelse findes her: https://www.lisa18.dk/info/erklaering-om-databeskyttelse.html

6. Kontraktens ophør, forlængelse

(1) Kunden kan til enhver tid uden angivelse af grund bringe det gratis kontraktforhold til ophør, som denne ved en registrering har afsluttet i henhold til punkt 2 (1).Opsigelsen af det gratis abonnement foregår ved at klikke på linket ”Deaktivér profil” under ”Indstillinger“ på Lisa18 websiden/den respektive Lisa18 App. Afinstallation af Appen sletter ikke profilen.. Med sletningen af profilen slettes kundeprofilen og den dermed forbundne datapost også.

Lisa18 er ligeledes berettiget til at opsige det i punkt 2 (1) beskrevne kontraktforhold med en frist på to uger.

Opsigelsen af det gratis kontraktforhold i henhold til 2 (1) berøres ikke af det betalingspligtige kontraktforhold købt via hjemmesiden i henhold til punkt 2 (2). Her gælder de efterfølgende bestemmelser i henhold til punkt 6 (2). Når kunden logger ud, giver denne, som ud over kontraktforholdet i henhold til punkt 2 (1) også har indgået et kontraktforhold i henhold til punkt 2 (2), afkald på benyttelsen af den adgangsperiode, som denne endnu ikke har opbrugt, dvs. kunden får ikke det herfor betalte beløb erstattet.

(2) Kunden kan for produkter med en varighed af mindre end seks måneder (f.eks. et eller tre måneders abonnement) med forlængelsesperiode der ikke overstiger fem måneder i alt, opsige det betalingspligtige kontraktforhold købt via hjemmesiden, som han eller hun har indgået i henhold til punkt 2 (2) med en frist på mindst fjorten dage inden udløbet af den købte adgangsperiode eller, såfremt der er blevet opgivet en anden frist ved købet af den betalingspligtige adgang, inden for den deri nævnte frist. Kunden kan for produkter af seks måneders varighed eller længere gældende for forlængelsesperioder af mere end fem måneder i alt, skriftligt opsige sin kontrakt efter de første fem måneder når som helst med en måneds varsel til udgangen af kalendermåneden. Forudbetalte beløb for perioder efter kontraktopsigelsen refunderes af Lisa18.

Opsigelsen af det betalingspligtige kontraktforhold er kun virksom, såfremt der foreligger en udtrykkelig, skriftlig erklæring. Såfremt det teknisk er muligt med en „online opsigelsesprocedure“, kan opsigelsen også ske via det pågældende link på Lisa18's webside. Af hensyn til en entydig identifikation og for at undgå misbrug er det under alle omstændigheder tvingende nødvendigt, at kunden i opsigelsen let læseligt (med BLOKBOGSTAVER) som et minimum angiver sit fulde navn, land, hvilken Lisa18 service, der benyttes, den hos Lisa18 registrerede e-mailadresse samt brugernavn (alternativt: det ID, som kunden har fået tildelt).

Opsigelsen skal sendes til:

Interdate S.A.
Lisa18 Kundeservice / Opsigelse
13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg

Fax: 00 45 69 80 21 64

Er der tale om en Lisa18 iOS App/Android App, skal ophævelse af kontrakt- og beløbsbaserede In-App køb i førnævnte iOS App/Android App udelukkende adresseres til Apple iTunes App Store/Google Play Store, ifølge Apple iTunes App Store/Google Play Store regler.

Opsigelse af det betalingspligtige kontraktforhold punkt 2 (2) berøres ikke af det gratis kontraktforhold i henhold til punkt 2 (1).

(3) Derudover har Lisa18 en ekstraordinær opsigelsesret uden varsel, såfremt kunden ikke overholder de i punkt 3 (1) - (7) fastlagte anvendelsesbetingelser og anvender servicen på ulovlig vis. Lisa18 er i et sådant tilfælde berettiget til omgående at spærre for adgangen til servicen. Såfremt en adgang, grundet misligholdelse, spærres for en kunde, som udover den gratis kontrakt også har en betalingspligtig kontrakt, tilbageholder Lisa18 det tilbageblevne tilgodehavende for den tidsbegrænsede adgang til servicen til dækning af udgifter, der er opstået i forbindelse med misligholdelse af kontrakten. Et eventuelt tilgodehavende tilbagebetales ikke.

(4) Adgangen til den betalingspligtige kommunikationsplatform og det tilsvarende kontraktforhold i henhold til punkt 2 (2) forlænges automatisk efter udløbet af den købte, definerede adgangsperiode med den i kontrakten valgte eller fastlagte adgangsperiode (f.eks. 3 eller 6 måneder), hvis kunden ikke inden fjorten dage inden udløbet af den købte adgangsperiode eller, såfremt der ved købet er blevet opgivet en anden frist for den betalingspligtige adgang, siger op inden den nævnte frist under angivelse af det fulde navn samt pseudonymet.

(5) Lisa18 er til enhver tid berettiget til helt eller delvist at indstille de tilbudte ydelser. Kunder, som på det tidspunkt serviceydelserne blev standset, har et krav på disse betalte, men endnu ikke opbrugte serviceydelser (tilgodehavende) får en forholdsmæssig tilbagebetaling af det endnu ikke opbrugte tilgodehavende for ydelserne.

7. Intellektuel ejendomsret

Alle de tekster, grafik, brugergrænseflader, synlige grænseflader, billeder, varemærker, logoer, lyde, musik, tegninger, maskinsprog, programmer, procedurer, software og øvrig teknologi (herunder samlet benævnt "indhold"), som anvendes på denne webside/App - dette omfatter især og uden begrænsning, design, struktur, sortiment, koordination, udtryk "look and feel" og tilpasning af et sådant indhold, som denne webside/App viser og/eller er indeholdt i servicen, tilhører Lisa18 alene som licensindehaver og er under Lisa18's kontrol eller tilsvarende ejeres kontrol og er beskyttet ved handelsretten, copyright, patent- og varemærkeretten og yderligere rettigheder, hvad angår intellektuel ejendomsret og illoyal konkurrence. Enhver tilladt anvendelse er endeligt fastlagt i disse Almindelige Forretningsbetingelser. Derudover er det kun muligt at anvende servicen efter forudgående tilladelse fra Lisa18. Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere, offentliggøre, uploade, videregive, gøre offentligt tilgængelig, kryptere, oversætte, videreformidle eller på anden måde distribuere websiden/App eller dele heraf (dette omfatter også "afspejling") på en anden computer, server, webside, App eller et andet medium, som er egnet til offentliggørelse eller udsendelse, eller en hvilken som helst anden kommerciel virksomhed, medmindre Lisa18 har givet sit forudgående skriftlige samtykke hertil.  

8. Ansvar

(1) Lisa18 har ikke ansvaret for, at der ikke etableres en god kontakt inden for kontraktperioden, og heller ikke hvis der slet ikke etableres nogen kontakt inden for kontraktperioden. Etablering af kontakter ligger uden for Lisa18's kontrol. Disse skabes udelukkende i gensidig forståelse imellem de pågældende kunder. Lisa18 skal sørge for at formidle kontakter og stiller til dette formål servicen til rådighed, men ikke at kontakten også er vellykket.
Lisa18 indrømmer kunden på forespørgsel en forlængelse af adgangen til den betalingspligtige serviceydelse, såfremt kunden inden for den abonnerede periode ikke har fået det antal kontaktforslag, som er blevet tilsikret inden for den købte periode.

(2) Lisa18 er ikke ansvarlig for de vurderinger eller informationer, som kunden har angivet i spørgeskemaet. Resultaterne og sammenligning med kundeprofilerne sker hovedsagelig på basis af de angivne oplysninger i spørgeskemaet. Lisa18 er derfor ikke ansvarlig for korrekte resultater og sammenligningen med kundeprofilerne.
Lisa18 er ikke ansvarlig for rigtigheden af de data, som kunden opgiver på service-platformen eller via servicen.

(3) Lisa18 er ikke ansvarlig for ulovlige handlinger, udgået fra tredjemand. I særdeleshed og uden begrænsning er Lisa18 ikke ansvarlig for:

- andre kunders misligholdelse i henhold til de i punkt 3 (1) - (7) definerede anvendelsesforpligtelser

- tredjemands ulovlige besiddelse af personlige kundedata, som er sket ved uautoriseret adgang, såsom såkaldte „hackerangreb“ på servicen

 (4) Lisa18 påtager sig intet ansvar for en altid uafbrudt tilgængelig service. Lisa18 er især ikke ansvarlig for forstyrrelser, svigtende forbindelse og afbrydelser som følge af force majeure eller hændelser, som Lisa18 ikke er ansvarlig for. For så vidt angår uvæsentlige afbrydelser, som Lisa18 har ansvaret for, gælder punkt 4 (2).

(5) Skader, der ikke opstår på grund af førnævnte årsager, er Lisa18 kun ansvarlig for, hvis der foreligger forsæt og grov uagtsomhed fra Lisa18's side, dvs. dets organer, medarbejdernes og medhjælpen ved opfyldelse af retshandlen, og kun forholdsmæssigt ansvarlig herfor, taget andre årsager i betragtning, som også er medvirkende til skadens opståen.

(6) Lisa18 er ansvarlig for simpel uagtsomhed og i tilfælde af personskader eller sundhedsskader eller ved misligholdelse af væsentlige pligter i kontrakten. Ansvaret for misligholdelse af en væsentlig kontraktpligt er begrænset til den umiddelbare, forudsigelige, typiske kontraktmæssige skade.

(7) Ethvert yderligere ansvar er udelukket.

9. Fortrydelsesret, Information om udøvelse af fortrydelsesret

(1)   for køb af beløbs-baserede tjenester via Lisa18 hjemmesiden

Information om udøvelse af fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for fjorten dage.

Fortrydelsesfristen udløber fjorten dage efter den dato, hvor aftalen er indgået.

Ønsker du at udøve din fortrydelsesret, skal du i en utvetydig erklæring (f. eks. ved postbesørget brev, telefax eller e-mail) meddele os Interdate S.A., kundeservice/fortrydelsesret, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Luxemburg (fax: 00 45 69 80 21 64, e-mail: service@lisa18.dk) din beslutning om at træde tilbage fra denne aftale. Hertil kan du benytte vedlagte standardfortrydelsesformular (https://www.lisa18.dk/info/standardfortrydelsesformular.html), men det er ikke obligatorisk.

For at fortrydelsesfristen er overholdt, er det tilstrækkeligt, hvis du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelsesretten

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, skal vi refundere dig alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leverings-form end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest fjorten dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører denne tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du har benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre vi udtrykkeligt har indgået anden aftale med dig. Der pålægges dig under ingen omstændigheder nogen form for gebyrer som følge af denne tilbagebetaling.

Har du har forlangt påbegyndelse af tjenesteydelserne, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale os et rimeligt beløb svarende til omfanget af de tjenesteydelser, som allerede er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerer os om din udøvelse af fortrydelsesretten med hensyn til denne aftale, sammenlignet med det samlede omfang af de i aftalen fastsatte tjenesteydelser.

(2)  Er der tale om en Lisa18 iOS App/Android App, skal Kunden udelukkende adressere Apple iTunes App Store/Google Play Store, for at benytte deres fortrydelsesret til In-App køb via denne iOS App/Android App.

10. Generelle informationer

(1) Virksomheden Interdate S.A.'s hovedsæde er Luxemburg. Lisa18-websiderne hostes på servere tilhørende Lisa18.

(2) For disse Almindelige Forretningsbetingelser og det samlede retsforhold mellem kunden og Lisa18 gælder Dansk Ret. Nationale lovbestemmelser til forbrugerbeskyttelse i andre lande kommer derudover til anvendelse. De er bindende og kan ikke fraviges.Værneting for alle tvister uden forbrugernes engagement, der er opstået i forbindelse med Lisa18, er Interdate S.A.'s hovedsæde.

(3) https://ec.europa.eu/consumers/odr/

(4) Såfremt enkelte bestemmelser i disse Almindelige Forretningsbetingelser er eller bliver ugyldige eller ufuldstændige, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke heraf.  Den ugyldige eller ufuldstændige bestemmelse erstattes eller suppleres af en bestemmelse, som ligger tættest på det økonomisk ønskede resultat.

(5) Ændring af de Almindelige Forretningsbetingelser. Lisa18 er berettiget til til enhver tid at ændre de Almindelige Forretningsbetingelser. Ændringer i disse Almindelige Forretningsbetingelser sker, når Lisa18 ændrer indholdet af de tilgængelige serviceydelser, eller når Lisa18 på grund af lovmæssige retningslinjer er nødt til at tilpasse sine forretningsbetingelser til den nye lovgivning. I tilfælde af en ændring bliver kunderne udtrykkelig gjort opmærksom på de pågældende ændringer. Kunden kan inden for en frist på to uger gøre indsigelse mod de ændrede Almindelige Forretningsbetingelser. Ved hver ændring gør Lisa18 udtrykkelig opmærksom på mulighederne for indsigelse samt fristerne herfor. Såfremt kunden ikke gør indsigelse mod de ændrede Almindelige Forretningsbetingelser inden for den nævnte frist, gælder de nye Almindelige Forretningsbetingelser for denne kunde, når fristen udløber. De ændrede Almindelige Forretningsbetingelser træder i kraft, så snart de er tilgængelige på websiden/App. Dette berøres ikke af, at hver enkelt kunde har mulighed for at opsige sit medlemskab. Når kunden fortsat benytter sig af Lisa18's serviceydelser, antages det, at kunden har accepteret ændringerne. Såfremt kunden fremsætter indsigelse mod de ændrede Almindelige Forretningsbetingelser, har Lisa18 ret til at opsige det i punkt 2(1) beskrevne gratis medlemskab. Lisa18 har i et sådant tilfælde yderligere ret til at gøre indsigelse mod den automatiske forlængelse af det i punkt 6 (4) definerede betalingspligtige medlemskab. I dette tilfælde afsluttes det betalingspligtige medlemskab med udløbet af den på det tidspunkt fastlagte adgangsperiode.
Lisa18 fremsætter indsigelsen mod forlængelse af det betalingspligtige medlemskab senest to uger før udløbet af den pågældende adgangsperiode.

Kunden opfordres således til at tage den mest aktuelle version til efterretning, som altid står til rådighed på hjemmesiden/App. Kundens præsens på webside/App n indebærer en fuld accept af enhver ændring.